Algemene voorwaarden voor het gebruik van de live-videofunctie van LOVOO

Laatste aanpassing: 14 september 2022

Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de live-videofunctie van LOVOO (‘Voorwaarden’) regelen het gebruik van de Live-videofunctie (‘Live’) en worden gesloten tussen LOVOO GmbH, Prager Straße 10, 01069 Dresden, Duitsland (‘LOVOO’ ) en de gebruiker van Live (‘Gebruiker’).

Onze Community Guidelines maken deel uit van deze voorwaarden.

LOVOO exploiteert Live. De gebruiker heeft toegang tot Live via een app van LOVOO of van een derde (samen “App van derden’) die de gebruiker de mogelijkheid biedt om Live te gebruiken via het gebruikersaccount dat is aangemaakt en geregistreerd bij de provider van de app. Aangezien de gebruiker van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, komen partijen het volgende overeen:

 1. Algemeen

  1. ‘Live’ is een videostreamingfunctie voor mobiele apps waar gebruikers van verschillende partnerbedrijven elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen communiceren. Gebruikers kunnen een livestream maken die een willekeurig aantal andere gebruikers kunnen bekijken, waarop ze in het openbaar kunnen reageren of waar ze als gast aan kunnen deelnemen (‘Broadcast’). Gebruikers die hun eigen livestreams maken, worden hierna ‘Streamers’ genoemd. Gebruikers die livestreams van andere gebruikers bekijken, worden in dit opzicht ‘Kijkers’ genoemd.

  2. Het aanbod is uitsluitend gericht op personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Als meerderjarigheid in de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de gebruiker intreedt op een later moment, dan is deze leeftijd dienovereenkomstig van toepassing. LOVOO behoudt zich het recht voor om een ​​geautomatiseerde verificatie van de leeftijd van de gebruiker uit te voeren. Indien de geautomatiseerde controle onvoldoende verificatie mogelijk maakt of indien er gegronde twijfel bestaat over de leeftijd van de gebruiker, is LOVOO gerechtigd in uitzonderlijke gevallen te eisen dat de gebruiker een identiteitsbewijs met een foto van de gebruiker voorlegt voor biometrische vergelijking met LOVOO. Verdere details zijn te vinden in LOVOO’s gegevensbeschermingsbeleid van Live.

  3. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van Live. Het gebruik van de app van derden waarbij de gebruiker is geregistreerd, is onderworpen aan de afspraken tussen de gebruiker en de provider van de betreffende app.

  4. LOVOO is niet verantwoordelijk voor de slechte werking, storingen of soortgelijke gebreken in de app van derden, vooral niet als de gebruiker Live niet kan gebruiken vanwege deze gebreken.

  5. Live wordt gebruikt door zowel consumenten als ondernemers. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die voor het grootste deel niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (‘Consument’). Een ondernemer handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit(‘Ondernemer’).

  6. De voorwaarden in de versie die geldt op het moment van registratie voor Live zijn van toepassing.

 2. Belangrijkste verplichtingen van de partijen

  1. LOVOO verplicht zich om in overeenstemming met deze voorwaarden Live gratis ter beschikking te stellen aan de gebruiker.

  2. In ruil daarvoor verstrekt de gebruiker LOVOO persoonsgegevens bij het gebruik van Live en stelt hij de respectievelijke app van derden in staat om de gegevens te delen die nodig zijn voor het gebruik van Live met LOVOO, inclusief persoonsgegevens die de gebruiker heeft verstrekt bij het registreren voor de respectieve app van derden die LOVOO zoals beschreven in het gegevensbeschermingsbeleid voor Live kan gebruiken voor de daar vermelde doeleinden.

  3. De verplichting op grond van punt 2b belemmert de gebruiker niet in de uitoefening van zijn rechten inzake gegevensbescherming, met name kan hij een gegeven toestemming intrekken en/of bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens conform art. 21 EU-VO 2016/679.

  4. Indien echter de intrekking van de toestemming en/of het bezwaar tegen de verwerking ertoe leidt dat voortzetting van de contractuele relatie onmogelijk wordt, rekening houdend met de omvang van de nog toegestane gegevensverwerking en de afweging van de belangen van beide partijen, kan LOVOO de overeenkomst met de gebruiker opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

 3. Credits

  1. De gebruiker kan bij de betreffende externe provider credits kopen, die hij alleen binnen Live kan gebruiken. Deze aankoop is onderworpen aan de algemene voorwaarden die zijn overeengekomen tussen de provider van de app en de gebruiker.

  2. Kijkers kunnen credits gebruiken om hun steun te tonen aan streamers of voor een uitzending waarvan ze hebben genoten, door live-animaties te activeren die door LOVOO worden geleverd(‘Virtueel cadeau’). De betrokken streamer ontvangt van LOVOO een prestatiegerelateerde vergoeding op basis van de virtuele cadeaus die de kijkers tijdens de broadcast hebben geactiveerd. Er vloeit geen contractuele relatie tussen de gebruiker die het virtuele cadeau activeert en de streamer voort uit de aankoop van het virtuele cadeau.

 4. Diamanten

  1. Streamers ontvangen een prestatiegerelateerde vergoeding(‘Omzetaandeel’) voor alle credits die kijkers gebruiken voor virtuele cadeaus tijdens hun broadcast. Voor elk virtueel cadeau dat tijdens hun broadcast wordt geactiveerd, ontvangen streamers het equivalent van het virtuele cadeau in diamanten in hun account, zoals gedefinieerd in bijlage 1.

  2. LOVOO heeft het recht om de betreffende wisselkoers aan te passen met een aankondigingstermijn van 2 weken; de door LOVOO op het moment van de stream vastgestelde waarde is bepalend. De streamer wordt vooraf geïnformeerd. Bij het aanpassen van de wisselkoers zal LOVOO rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de gebruikers en ervoor zorgen dat er geen onredelijke waardevermindering van credits en/of diamanten plaatsvindt.

  3. Streamers heeft alleen recht om een omzetaandeel als en voor zover virtuele cadeaus zijn geactiveerd met credits, de kijkers op correcte wijze de gratis credits hebben ontvangen of deze op correcte wijze hebben gekocht en volledig hebben betaald, en als de aankoop niet is gebaseerd op en/of is gedaan om verboden gedrag mogelijk te maken of te vergemakkelijken, zoals gedefinieerd in punt 5. Bovendien ontstaat het recht niet als de streamer de toepasselijke wetgeving of deze Algemene voorwaarden, inclusief de Community Guidelines, op significante wijze heeft geschonden in de betreffende transactie (bijvoorbeeld weergave van pornografische inhoud in de broadcast).

   Voor het recht op het omzetaandeel geldt tevens de ontbindende voorwaarde dat de kijker geen recht heeft op restitutie van credits die al zijn gebruikt voor virtuele cadeaus. Dit is vooral het geval als de aankoop van de credits wordt betwist, ingetrokken of anderszins wordt opgeheven, of als de gebruiker de betaling voor de credits herroept.

 5. Verboden handelingen

  1. Het is de gebruiker niet toegestaan credits, virtuele cadeaus en/of diamanten te gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met Live.

  2. Het verhogen van het omzetaandeel door middel van credit-farming, het sturen van cadeaus aan zichzelf of groepscadeaus is niet toegestaan.

  3. Credit-farming vindt plaats wanneer een individuele gebruiker of een groep gebruikers gebruikersaccounts aanmaakt of gebruikt om op een zakelijke manier gratis credits te verdienen. Er is ook sprake van credit-farming als gratis credits worden verkregen door manipulatie, bedrog of uitbuiting van programmeerfouten.

  4. Het sturen van cadeaus aan zichzelf vindt plaats wanneer de streamer zichzelf virtuele cadeaus schenkt met behulp van zijn eigen gebruikersaccount of een tweede gebruikersaccount (of het nu zijn eigen profiel is of het profiel van een derde partij die wordt beheerd door de streamer).

  5. Er is sprake van groepscadeaus wanneer meerdere gebruikers elkaar cadeaus geven om hun aandeel in de omzet te vergroten.

 6. Terugboeking en vervallen van diamanten

  1. LOVOO heeft het recht om diamanten die aan een streamer zijn uitbetaald terug te vorderen indien en voor zover de streamer geen geldig recht had op een omzetaandeel op grond van punt 4.c en/of 4.d van deze Algemene voorwaarden.

  2. Als er meer diamanten worden teruggeboekt dan de gebruiker op zijn account heeft staan omdat hij al diamanten heeft verzilverd of ingewisseld voor credits, zal er een negatief saldo op de account van de gebruiker staan. In dat geval is de gebruiker verplicht het negatieve saldo binnen 6 weken na het ontstaan ​​ervan te vereffenen. Als er echter een belangrijke reden is, kan LOVOO de gebruiker een langere termijn geven om het saldo te vereffenen. De gebruiker kan het negatieve saldo compenseren door nieuwe diamanten aan te schaffen als streamer. De gebruiker kan als alternatief een contante betaling van diamanten en/of een inwisseling van diamanten voor credits die door de terugboeking zijn getroffen, ongedaan maken door het hele of een deel van het ontvangen bedrag in euro of credits terug te betalen. Hierbij geldt dezelfde koersverhouding als bij contante betaling of inwisseling.

  3. Diamanten zijn 36 maanden geldig en vervallen automatisch aan het einde van het kwartaal waarin die periode van 36 maanden eindigt.

 7. Contante uitbetaling

  1. De gebruiker kan de diamanten op zijn rekening laten uitbetalen in euro’s op basis van de wisselkoers vermeld in Bijlage 1 en de daar vermelde conversieniveaus, op voorwaarde dat hij het minimum aantal diamanten heeft zoals vermeld in Bijlage 1 (‘Uitbetalingsdrempel’)

  2. LOVOO heeft het recht om de wisselkoers, de conversieniveaus en/of de uitbetalingsdrempel aan te passen met een aankondigingstermijn van 2 weken; de wisselkoers op het moment dat de gebruiker het uitbetalingsproces start, is bepalend. De streamer wordt hierover vooraf geïnformeerd. Bij het aanpassen van de wisselkoers zal LOVOO rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de gebruikers en ervoor zorgen dat er geen onredelijke waardevermindering van diamanten plaatsvindt.

  3. Diamanten worden uitsluitend uitbetaald via overschrijving naar een door de gebruiker opgegeven PayPal-rekening, die wordt beheerd in euro’s en op naam van de gebruiker moet staan. Om veiligheidsredenen kan een overschrijving pas plaatsvinden nadat de gebruiker zich bij LOVOO heeft geïdentificeerd.

  4. Om poging tot fraude te detecteren, kan de uitbetaling worden gecontroleerd door LOVOO, wat kan leiden tot een vertraging van ten minste 48 uur. Bovendien kan LOVOO de uitbetaling van diamanten weigeren als er een redelijk vermoeden bestaat dat het diamanten zijn die volgens punt 6.a. in verband met punt 4.c. of punt 4.d. teruggestort worden.

 8. Verloning in credits

  1. De gebruiker kan de diamanten op zijn rekening laten omruilen in credits op basis van de wisselkoers vermeld in Bijlage 1 en de daar vermelde conversieniveaus, op voorwaarde dat hij het minimumbedrag aan diamanten heeft zoals vermeld in Bijlage 1 (‘Omruildrempel’).

  2. LOVOO heeft het recht om de wisselkoers, de conversieniveaus en/of de omruildrempel aan te passen met een aankondigingstermijn van 2 weken; de wisselkoers op het moment dat de gebruiker het omruilproces start, is bepalend. Bij het aanpassen van de wisselkoers zal LOVOO rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de gebruikers en ervoor zorgen dat er geen onredelijke waardevermindering van diamanten en/of credits plaatsvindt.

  3. Om poging tot fraude te detecteren, kan de uitbetaling worden gecontroleerd door LOVOO, wat kan leiden tot een vertraging van ten minste 48 uur. Bovendien kan LOVOO de omruiling van diamanten weigeren als er een redelijk vermoeden bestaat dat het diamanten zijn die volgens punt 6.a. in verband met punt 4.c. of punt 4.d. teruggestort worden.

 9. Beperking van het gebruik van diamanten

  1. Diamanten kunnen niet worden overgedragen naar een ander gebruikersaccount.

  2. Het is ook niet mogelijk om Diamanten op een andere manier te gebruiken dan beschreven in punt 7 (Contante uitbetaling) of punt 8(Verloning in credits).

 10. Belastingen en gerelateerde verplichtingen van streamers

  1. Streamers bieden LOVOO een artistieke uitvoering waarvoor zij diamanten ontvangen als aandeel in de omzet. De streamers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste melding van hun inkomen en verdiensten aan de belastingsdiensten. Streamers die diamanten ontvangen, moeten ervoor zorgen dat LOVOO correct wordt geïnformeerd over hun btw-status. Streamers die deelnemen aan het diamantprogramma moeten er ook voor zorgen dat LOVOO correct wordt geïnformeerd of ze in Duitsland of in het buitenland belastingplichtig zijn volgens paragraaf 1 EStG(Einkommensteuergesetz, Wet inkomstenbelasting) en wat hun nationaliteit is.

  2. Streamers zijn verplicht hun via Live gegenereerde inkomsten tijdig en correct te melden aan autoriteiten of andere officiële instanties.

  3. De streamer is verplicht LOVOO uitgebreide en onmiddellijke ondersteuning te bieden bij het nakomen van de bovengenoemde verplichtingen, in het bijzonder om het gevraagde bewijs onmiddellijk te verstrekken en om vragen snel en naar waarheid te beantwoorden.

  4. Bij een redelijk vermoeden van niet-naleving van deze verplichtingen kan LOVOO een melding van verdachte activiteiten indienen bij de verantwoordelijke autoriteiten (met name financiële of sociale autoriteiten).

 11. Plichten van de gebruikers

  1. In principe mag elke gebruiker van Live slechts via één account gebruiken. Als een gebruiker echter is geregistreerd bij meerdere apps van derden, kan de gebruiker Live gebruiken met elk van die accounts. In dit geval moet de gebruiker LOVOO hiervan op de hoogte stellen, onder vermelding van het aantal accounts en de verschillende gebruikersnamen, op het e-mailadres [email protected]. Interactie tussen dergelijke accounts of met inhoud die is gemaakt met behulp van dergelijke accounts, bijvoorbeeld door het verdelen van virtuele cadeaus, het plaatsen van opmerkingen of soortgelijke praktijken, is verboden.

  De gebruiker erkent dat LOVOO Live een ruimte wil zijn waarin mensen metalle geslachten, huidskleuren, religies en seksuele geaardheden zich te allen tijde op hun gemak voelen. Daarom verbindt de gebruiker zich ertoe om te allen tijde de Community Guidelines na te leven.

  1. De gebruiker mag zijn gebruikersaccount niet gebruiken om berichten te verzenden die malware of phishing, spam of junkmail bevatten(bijvoorbeeld ongevraagde bulkberichten, kettingbrieven, ongevraagde commerciële berichten) om zijn eigen bedrijfsactiviteiten of die van derden te promoten (met uitzondering van uitzendingen binnen Live)of om illegale activiteiten te organiseren (bijvoorbeeld voor fraude of afpersing).
 12. Plichten van de streamers

  1. Indien de gebruiker Live als streamer gebruikt, is de streamer verplicht om tijdens zijn uitzending alle redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat zijn kijkers en gaststreamers tijdens zijn uitzending aan deze voorwaarden en in het bijzonder punt 5 en punt 11 voldoen. De streamer zal gebruikers die herhaaldelijk of in belangrijke mate deze voorwaarden overtreden tijdelijk of permanent blokkeren en LOVOO hierover informeren.

  2. De streamer mag geen misleidende informatie geven over zijn locatie.

 13. Beschikbaarheid en updates

  1. LOVOO zal alle redelijkerwijs te verlangen inspanningen doen, om ervoor te zorgen dat Live in een zo groot mogelijke omvang beschikbaar is, minstens echter tot 98% per jaar. De gebruiker erkent dat er op grond van onderhoudswerkzaamheden en software-updates uitvaltijden kunnen voorkomen evenals tijden waarin de dienst niet via het internet bereikbaar is door technische of andere problemen waarop LOVOO geen invloed heeft (overmacht, schuld van derden enz.).

  2. Als LOVOO verneemt dat er uitvallen of storingen van Live zijn, zal LOVOO proberen deze zo snel mogelijk te verhelpen binnen de normale werktijden in Duitsland (maandag tot vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur). Als een uitval of een aanzienlijke storing niet binnen 48 uur kan worden verholpen, zal LOVOO de gebruiker hierover per e-mail informeren onder vermelding van de vermoedelijke duur van de uitval of de storing.

  3. Om optimaal gebruik te kunnen maken van Live, moet de gebruiker de nieuwste technologieën op zijn apparaat gebruiken of inschakelen en een actuele Android- of iOS-versie gebruiken. Indien oudere of niet algemeen gebruikelijke versies of technologieën worden gebruikt, kan het voorkomen dat de gebruiker slechts beperkt gebruik kan maken van de Live-diensten.

  4. Als LOVOO of de provider van een app van derden updates aanbiedt voor Live en/of updates voor apps van derden die van invloed zijn op Live, wordt de gebruiker ten zeerste aangeraden deze zo snel mogelijk te installeren. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om dergelijke updates binnen een redelijke termijn te installeren. Als de gebruiker dit nalaat, hoewel LOVOO of de provider van een app van derden de gebruiker heeft geïnformeerd over de beschikbaarheid van de update en de gevolgen van het niet installeren ervan, is LOVOO niet aansprakelijk voor productgebreken die voortvloeien uit het niet installeren van de update. Indien de gebruiker op basis van de hem ter beschikking gestelde informatie de installatie niet naar behoren kan uitvoeren, is hij verplicht LOVOO hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 14. Gegevensbescherming

  Bij het verwerken van de persoonsgegevens van gebruikers houdt LOVOO zich aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetten en het gegevensbeschermingsbeleid van Live.

 15. Intellectueel eigendom

  1. De gebruiker verleent LOVOO een niet-exclusief, geografisch onbeperkt, sublicentieerbaar recht om alle inhoud te gebruiken die de gebruiker publiceert als onderdeel van de broadcasts of anderszins algemeen toegankelijk maakt op Live (‘Content van gebruikers’). Het recht is beperkt in de tijd tot een periode van twee jaar na het einde van de overeenkomst.

  2. LOVOO heeft vooral het recht om content van gebruikers op te slaan, te verveelvoudigen, te wijzigen, toegankelijk te maken voor derden en deze in gewijzigde of ongewijzigde vorm te presenteren op haar eigen websites/portalen, apps en/of andere telemedia, in het bijzonder om het eigen merk te versterken, om te adverteren voor Live en om andere eigen producten en diensten of producten en diensten van derden te promoten. Dit omvat met name het recht van verveelvoudiging, het recht van verspreiding, het recht van tentoonstelling, het recht van openbaarmaking en het recht van communicatie door beeld en geluid.

  3. LOVOO zal de content van gebruikers echter alleen gebruiken voor consumenten om Live te promoten.

 16. Garantie en aansprakelijkheid van gebruikers

  1. De gebruiker garandeert,

   • dat de gebruiker de onbeperkte eigenaar is van de content en dat hij vrij en onbeperkt over deze rechten kan beschikken en er niet anderszins over beschikt op een manier die in strijd is met het verlenen van de rechten die het onderwerp zijn van punt 15 van deze algemene voorwaarden,

   • dat de content niet is bezwaard met rechten of aanspraken van derden, geen inbreuk maakt op auteursrechten, andere rechten van derden (bijv. persoonsrechten, naamrechten, merk- en octrooirechten, enz.), wetten en/of goede zeden.

  2. De gebruiker vrijwaart LOVOO en zijn rechthebbenden voor alle aanspraken van derden die tegen LOVOO of zijn rechthebbenden kunnen worden ingesteld in verband met de uitoefening van rechten op de content van gebruikers. Dit geldt niet voor gebruikers die Live niet commercieel gebruiken, indien de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de (vermeende) schending van rechten en/of wetten van derden die tot de vorderingen hebben geleid.

  3. Indien de gebruiker enige aantasting van de rechten op de content constateert, dient de gebruiker LOVOO hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 17. Commercieel gebruik van Live

  1. Als een gebruiker van plan is de Live-functie geheel of voornamelijk voor commerciële doeleinden (‘Commercieel gebruik’) te gebruiken en in het bijzonder om inkomsten te genereren als een permanente bron van inkomsten, moet de gebruiker LOVOO hiervan schriftelijk of juridisch formeel (bijv. via e-mail) informeren. Commercieel gebruik is alleen toegestaan ​​met toestemming van LOVOO, die schriftelijk of juridisch formeel moet plaatsvinden. LOVOO mag de toestemming niet weigeren zonder feitelijke reden.

  2. Hetzelfde geldt voor gebruikers die Live aanvankelijk voornamelijk voor privédoeleinden gebruikten, maar later vooral voor commerciële doeleinden willen gebruiken.

  3. Commercieel gebruik van Live zonder de juiste toestemming kan resulteren in een permanent verbod zonder voorafgaande waarschuwing als de duur en/of het volume van het gebruik aanzienlijk is.

 18. Beperking van aansprakelijkheid

  1. LOVOO is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Verder is LOVOO aansprakelijk voor het nalatig niet nakomen van verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en waarvan de gebruiker kan vertrouwen dat deze nageleefd worden. In het laatste geval is LOVOO alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door vertegenwoordigers van LOVOO.

  2. De uitsluitingen van aansprakelijkheid volgens punt 18.a. Zijn niet van toepassing in geval van schending van leven, lichaam en gezondheid. De aansprakelijkheid op grond van de Wet op productaansprakelijkheid geldt onverminderd.

  3. Voor consumenten geldt de uitsluiting van aansprakelijkheid volgens de bovenstaande bepalingen alleen voor schadeclaims. Andere wettelijke rechten van consumenten gelden onverminderd.

 19. Duur en einde van de overeenkomst

  1. De overeenkomst die op basis van deze algemene voorwaarden tussen LOVOO en de gebruiker wordt gesloten, geldt voor onbepaalde duur.

  2. De gebruiker kan de overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen door LOVOO hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen (bijv. e-mail).

  3. De gebruiker is zich ervan bewust dat LOVOO de betreffende provider van de app om technische redenen moet informeren over de beëindiging.

  4. De overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd als de gebruiker zijn account opzegt via de app van derden waarmee de gebruiker Live gebruikt.

  5. LOVOO kan de overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van twee weken door de gebruiker hiervan schriftelijk of juridisch formeel te informeren.

 20. Contractbreuk en juridische gevolgen

  1. Als een gebruiker zijn verplichtingen onder deze algemene voorwaarden schendt, kan LOVOO maatregelen nemen om het gedrag van de gebruiker te sanctioneren, zodat alle andere gebruikers Live comfortabel en ongestoord kunnen gebruiken. Een inbreuk bestaat in het bijzonder, maar niet uitsluitend, als de gebruiker

   • virtuele cadeaus en/of diamanten gebruikt die geen verband houden met Live, in het bijzonder voor criminele doeleinden (paragraaf 5.a.),

   • in strijd met punt 5.b. deelneemt aan credit-farming, het sturen van cadeaus aan zichzelf of groepscadeaus en/of in strijd met punt 11.a. twee gebruikersaccounts en/of meerdere gebruikersaccounts gebruikt om voordelen te verkrijgen voor hun eigen gebruikersaccounts en/of hun eigen content,

   • handelingen uitvoert of content plaatst die in strijd is met punt 11.b./de Community Guidelines en/of punt 11.c. van deze algemene voorwaarden,

   • misleidende informatie over zijn locatie als streamer verspreidt en/of handelingen goedkeurt van zijn kijkers die in strijd zijn met punt 5 en/of 11 van deze algemene voorwaarden (punt 12)/de community guidelines, en/of

   • Live commercieel gebruikt zonder voorgaande toestemming van LOVOO(punt 17).

  2. LOVOO kan in het bijzonder de volgende maatregelen treffen om te reageren op schendingen van deze algemene voorwaarden:

   • de gebruiker een waarschuwing geven,

   • individuele functies van het Live-platform tijdelijk blokkeren voor de gebruiker (vooral het gebruik van diamanten),

   • functies van het Live-platform permanent blokkeren voor de gebruiker(vooral het gebruik van diamanten),

   • de overeenkomst met het gebruikersaccount zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen en/of

   • de gebruiker uitsluiten van herregistratie.

  3. LOVOO zal in ieder geval de maatregelen nemen die een passend en redelijk antwoord zijn op het gedrag van de gebruiker, rekening houdend met alle relevante omstandigheden. In dit verband zal LOVOO in het bijzonder rekening houden met het volgende:

   • het eerdere gedrag van de gebruiker (bijv. eerdere waarschuwingen) en de argumentatie van de gebruiker,

   • hoe andere gebruikers werden getroffen door de inbreuk,

   • of en hoe ernstig het toepasselijke recht is geschonden.

  4. LOVOO zal de gebruiker informeren over de vermeende inbreuk en de genomen of voorgenomen maatregelen en de gebruiker in de gelegenheid stellen een verklaring af te leggen.

 21. Wijzigingen in Live en deze algemene voorwaarden

  1. LOVOO kan deze gebruiksvoorwaarden en/of Live of delen daarvan wijzigen als deze wijzigingen objectief gerechtvaardigd zijn, dan wel om juridische of reglementaire redenen nodig zijn. Dergelijke wijzigingen kunnen objectief gerechtvaardigd zijn om veiligheidsredenen (bijv. in geval van technische ontwikkelingen of omstandigheden die de beschikbaarstelling van de diensten of systemen overeenkomstig deze algemene voorwaarden negatief kunnen beïnvloeden of in gevaar brengen); om bestaande functies te verbeteren of extra functies aan Live toe te voegen; om rekening te houden met de technische vooruitgang en om voortdurende functionaliteit van Live te waarborgen.

  2. Updates die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, en de toevoeging of verwijdering van apps van derden aan Live worden niet beschouwd als wijzigingen aan Live.

 22. Overdracht van de overeenkomst

  1. Indien er sprake is van een gewichtige reden (bijv. beëindiging of wezenlijke verandering van het bedrijfsmodel van LOVOO, wijziging van de juridische situatie, waardoor het voor LOVOO onmogelijk is de bedrijfsactiviteiten in de huidige vorm voort te zetten) kan LOVOO de contractuele verhouding met de gebruiker overdragen aan een geschikt bedrijf. Een bedrijf is slechts geschikt als het, rekening houdend met alle omstandigheden, met name met zijn economische situatie en zijn geschiedenis, de redelijke verwachting biedt dat de contractuele relatie met Gebruikers naar behoren wordt voortgezet.

  2. LOVOO informeert de gebruiker over een dergelijke wijziging van contractant ten minste 4 weken van tevoren onder vermelding van het overnemende bedrijf en de redenen voor deze wijziging. De Gebruiker kan de contractuele relatie met LOVOO op elk moment zonder inachtneming van een opzegtermijn en kosteloos opzeggen overeenkomstig punt 19.b. van deze voorwaarden. Als de Gebruiker de contractuele relatie met LOVOO niet opzegt, wordt de overgang van de overeenkomst van kracht op het tijdstip dat de Gebruiker in de kennisgeving is meegedeeld.

 23. Slotbepalingen

  1. Op deze voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het VN-koopverdrag. Voor gebruikers die als consument handelen en hun woonplaats of gewone verblijfplaats in een ander land dan Duitsland hebben, blijven de dwingende bepalingen van hun thuisland van toepassing, voor zover deze gebruikers anders zouden worden benadeeld ten opzichte van de toepassing van deze bepalingen.

  2. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige delen van deze algemene voorwaarden niet aan. In plaats van een ongeldige bepaling geldt een regeling die op wettelijk toelaatbare wijze het beoogde economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt in het geval van een lacune in de wetgeving.

  3. Volgens de toepasselijke wetgeving is LOVOO verplicht om consumenten te informeren over het bestaan ​​van het Europese online geschillenbeslechtingsplatform dat door de Europese Commissie is opgericht om geschillen op te lossen. Het Europese platform voor online geschillenbeslechting is hier te vinden:https://ec.europa.eu/consumers/odr/. De contactgegevens van de officiële geschillenbeslechtingsinstanties vindt u onder de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

  LOVOO is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten. Bovendien verwijst LOVOO hier, vanwege wettelijke vereisten, ook naar het e-mailadres van LOVOO, dat als volgt luidt:[email protected].

INFORMATIE OVER DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht

Voor consumenten is ten aanzien van het sluiten van de overeenkomst op basis van deze voorwaarden het volgende herroepingsrecht van toepassing.

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

U oefent uw herroepingsrecht uit door ons, LOVOO GmbH, Prager Straße 10, 01069 Dresden, Duitsland, e-mail: [email protected] door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief of e-mail) te informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier herroeping gebruiken, hetgeen echter niet verplicht is.

Voor naleving van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug te betalen, inclusief de leveringskosten(met uitzondering van de aanvullende kosten die zijn ontstaan doordat u een andere vorm van verzending heeft gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligere standaardlevering) en wel onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als dat, wat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Modelformulier herroeping

(Als u deze overeenkomst wilt herroepen, vult dan dit formulier in en zend dit aan ons terug)

Aan LOVOO GmbH, Prager Straße 10, 01069 Dresden, Duitsland, e-mail [email protected]

Hiermee herroep(en) ik/wij (\) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de koop van de volgende goederen (*)/de verlening van de volgende diensten (*)*

— Besteld op (\)/ontvangen op (*)*

— Naam van de consument(en)

— Adres van de consument(en)

— Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

— Datum

(\) Doorhalen wat niet van toepassing is.*

Bijlage 1: Wisselkoersen, conversieniveaus en drempels

 1. Wisselkoers voor het ontvangen van diamanten volgens punt 4.a.
Voor virtuele cadeaus gebruikte credits Diamanten
1 1

Voorbeeld: Als een kijker 200 credits gebruikt voor een virtueel cadeau, ontvangt de streamer 200 diamanten.

 1. Wisselkoers en conversieniveaus van diamanten naar credits volgens punt 8.
Diamanten Credits
200 90
500 225
2.000 900
10.000 4.500
40.000 18.000

De omruildrempel is dus 200 diamanten.

 1. Wisselkoers en conversieniveaus van diamanten naar credits volgens punt 7
Diamonds EUR
100.000 200
250.000 500
500.000 1.000

De uitbetalingsdrempel is dus 100.000 diamanten.