Algemene Voorwaarden LOVOO

Voor het laatst aangepast op: 14-09-2022

De volgende Algemene Voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen LOVOO GmbH, Prager Straße 10, 01069 Dresden, Bondsrepubliek Duitsland, geregistreerd in het handelsregister van het Amtsgericht Dresden onder HRB 31175 (hierna genoemd ‘LOVOO’) en de gebruikers die gebruik maken van de diensten van LOVOO (hierna genoemd ‘Gebruiker’), en definiëren de voorwaarden waaronder gebruik wordt gemaakt van de LOVOO-diensten.

Door de registratie op LOVOO, bijv. op http://www.LOVOO.com (hierna genoemd ‘Website’) en alle domeinen die daarnaar verwijzen evenals in de mobiele apps voor iOS- en Android-apparaten (hierna genoemd ‘Mobiele Apps’), verklaart de Gebruiker zich akkoord met de hierna volgende bepalingen en voorwaarden. Indien een Gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden, moet hij afzien van registratie.

Bovendien zijn onze Community Guidelines van toepassing, die hier kunnen worden ingezien: https://about.lovoo.com/community-guidelines-nl/

**WE VOEREN GEEN STRAFRECHTELIJKE ACHTERGROND-CONTROLES UIT**

 1. Toepassingsgebied

  De hier beschreven voorwaarden gelden voor het gebruik van de LOVOO Website en de Mobiele Apps van LOVOO GmbH en eveneens voor alle websites van LOVOO GmbH die verwijzen naar deze AV. Voor afwijkende regelingen en in het bijzonder voorwaarden van de Gebruiker die in strijd zijn met de AV, is de uitdrukkelijke toestemming van LOVOO in tekstvorm vereist.

  Deze AV vormen samen met de Community Guidelines, in te zien op https://about.lovoo.com/community-guidelines-nl/ en eventueel aanvullende voorwaarden die tussen de Gebruiker en LOVOO zijn overeengekomen, de gebruiksbepalingen.

  Het gebruik van de Live-functie valt binnen de werkingssfeer van de Algemene Voorwaarden voor Live, in te zien op https://lovoo.com/legal/toc-live, waarmee de Gebruiker bij de eerste toegang afzonderlijk akkoord moet gaan.

 2. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. De overeenkomst tussen LOVOO en de Gebruiker komt tot stand door registratie van de Gebruiker voor een LOVOO-gebruikersaccount.

  2. De Gebruiker kan zich kosteloos registreren door het invullen van het registratieformulier. De Gebruiker kan zich registreren via de Connect-functies van derde-aanbieders (bijv. Facebook Connect). Daarbij worden bepaalde gegevens uit de betreffende gebruikersprofielen opgeslagen in de LOVOO-databank. Bij de registratie via Connect-functies verklaart de Gebruiker dat hij akkoord gaat met de desbetreffende voorwaarden van de derde-aanbieder en geeft hij toestemming voor de opslag van bepaalde gegevens in de LOVOO-databank.

  3. LOVOO behoudt zich het recht voor om de registratie van Gebruikers om feitelijke redenen te weigeren. Meer in het bijzonder zijn dit de volgende redenen: Schending van deze Algemene Voorwaarden, de Community-richtlijnen (gebruiksvoorwaarden), de gebruiksvoorwaarden voor Live, maatregelen voor fraudepreventie, twijfel aan de identiteit, vermoeden van spam, twijfel aan de leeftijd, bedrog, registratie op markten waarop LOVOO niet beschikbaar is. LOVOO kan de registratie afhankelijk maken van aanvullende stappen, zoals bijv. een identificatieproces of maatregelen ter voorkoming van spam.

  4. Het gebruik van de dienst is kosteloos en wordt ondersteund door reclame. De Gebruiker kan functies tegen betaling activeren als hij deze koopt of tegen betaling een premium abonnement afsluit.

  5. Voor elke Gebruiker kan slechts één gebruikersaccount worden aangelegd. Voordat een nieuw gebruikersaccount kan worden geregistreerd, moeten bestaande gebruikersaccounts worden verwijderd. Meervoudige registraties en herhaalde registraties van door LOVOO geblokkeerde Gebruikers is verboden.

  6. Gebruik is alleen toegestaan voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn. Als meerderjarigheid in de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de Gebruiker intreedt op een later moment, dan is deze leeftijd dienovereenkomstig van toepassing.

  7. Gebruik is niet toegestaan voor zedendelinquenten. Dit zijn personen die in de VS als ‘sex offender’ zijn geregistreerd of wegens zedendelicten (artt. 174 tot 180 of art. 182 StGB of artt.180 a, 181 a, 183 tot 184 g StGB [Strafgesetzbuch, Duits wetboek van strafrecht]) of op grond van relevante delicten (artt. 171, 225, 232 tot 233 a, 234, 235 of 236 StGB) of dienovereenkomstige regionaal toepasselijke voorschriften ter bescherming van kinderen en jeugdigen een strafblad hebben.

  8. **We voeren geen strafrechtelijke achtergrond-controles uit**, in geval van een gegrond vermoeden wordt echter publiek toegankelijke informatie geanalyseerd om er zeker van te zijn dat onze gebruiksvoorwaarden niet worden geschonden.

 3. Prestaties van LOVOO

  1. LOVOO Community

   LOVOO beheert met de LOVOO-app en Website een social network community op het internet en biedt Gebruikers toegang tot een platform waar Gebruikers zich kunnen leren kennen om partners te vinden en vriendschappen te sluiten. Het platform is zowel beschikbaar op http://www.LOVOO.com (representatief voor alle domeinen die daar gelinkt zijn), als via de Mobiele Apps voor iOS- en Android-apparaten. Het platform bevat profielen met foto’s en informatie over de andere Gebruikers. Geregistreerde Gebruikers hebben toegang tot deze profielen en informatie en kunnen contact opnemen met andere Gebruikers. LOVOO geeft zijn geregistreerde Gebruikers toestemming om het aangeboden producten- en dienstenpakket te gebruiken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de gebruiksvoorwaarden, om inhoud te uploaden, op te slaan, openbaar te maken, te verspreiden, door te geven en met andere Gebruikers te delen.

  2. Live Video functie

   LOVOO biedt in bepaalde landen ook de functie LOVOO Live Video aan. Deze Live Video functie wordt beheerst door afzonderlijke algemene voorwaarden, de AV Live, die kunnen worden ingezien op LOVOO AGBs live.

  3. Veiligheid, toepassingsgebied en beschikbaarheid

   (1). LOVOO is niet verplicht om berichten door te geven die vermoedelijk in strijd zijn met deze voorwaarden of de Community Guidelines dan wel op vergelijkbare wijze onrechtmatig zijn. In het bijzonder bestaat er geen verplichting om berichten door te geven die ongevraagde reclame-uitingen of vergelijkbaar verdachte inhoud bevatten. Zogenaamde spamberichten gelden als ongevraagde reclame-uitingen. Hiervoor biedt LOVOO de Gebruiker een kosteloos spamfilter aan voor inkomende privéberichten. LOVOO zal zich inspannen om spamberichten te filteren, de Gebruiker heeft echter geen aanspraak op een bepaalde slaagkans. Hiervoor worden de chatberichten op het platform gecontroleerd op vermoedelijke spam.

   (2). LOVOO kan de functionaliteit en de omvang van het LOVOO-platform op elk moment veranderen overeenkomstig punt 13.

   (3). LOVOO zal alle redelijkerwijs te verlangen inspanningen doen, om ervoor te zorgen dat het platform in een zo groot mogelijke omvang beschikbaar is, minstens echter tot 98% per jaar. De Gebruiker erkent dat er op grond van onderhoudswerkzaamheden en software-updates uitvaltijden kunnen voorkomen evenals tijden waarin de dienst niet via het internet bereikbaar is door technische of andere problemen waarop LOVOO geen invloed heeft (overmacht, schuld van derden enz.).

   (4). Als LOVOO verneemt dat er uitvallen of storingen van het platform zijn, zal LOVOO proberen deze zo snel mogelijk te verhelpen binnen de normale werktijden in Duitsland (maandag tot vrijdag 09.00 uur tot 18.00 uur). Als een uitval of een aanzienlijke storing niet binnen 48 uur kan worden verholpen, zal LOVOO de Gebruiker hierover per e-mail informeren onder vermelding van de vermoedelijke duur van de uitval of de storing.

   (5). Om het LOVOO-platform in volle omvang te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker de nieuwste technologieën op zijn apparaat, de nieuwste (browser-)technologieën op zijn computer (bijv. activering van JavaScript, cookies, pop-ups) en een actuele Android- of iOS-versie gebruiken of het gebruik daarvan mogelijk maken. Indien oudere of niet algemeen gebruikelijke versies of technologieën worden toegepast, kan het voorkomen dat de Gebruiker slechts beperkt gebruik kan maken van de platformdiensten.

   (6). Als LOVOO updates voor LOVOO aanbiedt, wordt de Gebruiker dringend aanbevolen deze zo snel mogelijk te installeren. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om dergelijke updates binnen een redelijke termijn te installeren. Als de Gebruiker dit nalaat, hoewel LOVOO de Gebruiker heeft gewezen op de beschikbaarheid van de update en de gevolgen van niet-installatie, is LOVOO niet aansprakelijk voor productgebreken die voortvloeien uit de niet-installatie van de update.Als de Gebruiker niet in staat is om de installatie op basis van de aan hem ter beschikking gestelde informatie correct uit te voeren, is hij verplicht LOVOO onmiddellijk daarover te informeren.

 4. Functies tegen betaling

  1. De Gebruiker kan in de apps en via de Website verschillende extra functies tegen betaling kopen (‘functies tegen betaling), bijv. abonnementen, virtuele goederen (bijv. in-app credits of Icebreaker).

  2. Credits kunnen alleen binnen de door LOVOO beheerde Live Video functie worden gebruikt, maar niet binnen het LOVOO-platform zelf.

  3. Prestaties tegen betaling kunnen een vaste looptijd hebben.

  4. Functies tegen betaling zijn principieel gekoppeld aan het gebruikersaccount.

  5. De prijs van de functie tegen betaling wordt de Gebruiker vóór de definitieve koop getoond. De voorwaarden van de betreffende functies tegen betaling zijn van toepassing.

  6. Gebruikers met een gebruikelijke woonplaats buiten de Europese Unie kunnen functies tegen betaling slechts kopen in het land waarin ze hun gebruikelijke woonplaats hebben. Gebruikers met een gebruikelijke woonplaats in de Europese Unie kunnen functies tegen betaling slechts binnen de Europese Unie kopen.

 5. Abonnementen

  1. Abonnementen zijn functies tegen betaling met een looptijd. Bij de boeking van een functie tegen betaling met looptijd sluit de Gebruiker een abonnement af, dat automatisch met de door Gebruiker gekozen looptijd wordt verlengd tenzij de Gebruiker tijdig opzegt.

  2. Abonnementen zijn overeenkomsten die onafhankelijk zijn van het gebruikersaccount, voor zover de abonnementsvoorwaarden geen koppeling met een gebruikersaccount vereisen.

  3. De Gebruiker kan abonnementen overdragen aan een ander gebruikersaccount. Na de kennisgeving over het nieuwe gebruikersaccount draagt LOVOO het premium lidmaatschap over aan het nieuwe gebruikersaccount.

  4. Beide partijen kunnen een abonnement opzeggen met een opzegtermijn van 24 uur voor afloop van het abonnement.

  5. De opzegging van het abonnement heeft geen invloed op de gebruikersaccount. De Gebruiker kan zijn gebruikersaccount na opzegging verder gebruiken, zonder de extra functies van het abonnement.

  6. Opzegging van een abonnement dient plaats te vinden in iTunes, in de Apple App Store of in de Google Play Store indien het abonnement via een van deze platformen is gekocht of afgesloten, aangezien LOVOO technisch beperkt is in de uitvoering van terugboekingen/annuleringen van deze aankopen.

  7. Abonnementen die via andere betalingsinstellingen zijn afgesloten, kunnen direct via de desbetreffende instelling en in tekstvorm (bijv. per fax of e-mail) of schriftelijk (bijv. per brief) aan LOVOO worden opgezegd. Bij opzegging moet de Gebruiker het bestel- of transactienummer aangeven waaronder het abonnement actief is, anders is herleiding tot het gebruikersaccount niet mogelijk. Het bestel- of transactienummer ontvang je na aankoop in een bevestigingsmail van je geselecteerde betalingsinstelling. Bovendien is dit te vinden op de rekening van je betalingsinstelling.

  8. LOVOO kan om gewichtige redenen een abonnement zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen. Gewichtige redenen zijn in het bijzonder de inleiding van een faillissementsprocedure ten aanzien van het vermogen van de Gebruiker of opheffing daarvan wegens gebrek aan baten, een zwaarwegende schending van de gebruiksvoorwaarden, herhaalde schendig van de gebruiksvoorwaarden en gebruik van het gebruikersaccount voor illegale activiteiten.

  9. Als LOVOO een abonnement opzegt om gewichtige redenen waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is, dient de Gebruiker de schade te vergoeden.

 6. Virtuele goederen

  1. Virtuele goederen zijn permanente of verbruikbare virtuele goederen die de Gebruiker via de Website of in de Apps kan kopen.

  2. Virtuele goederen zijn gekoppeld aan een gebruikersaccount en de Gebruiker kan geen virtuele goederen overdragen aan een ander gebruikersaccount, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende functies tegen betaling iets anders bepalen.

  3. Bij de aankoop van virtuele goederen ontvangt de Gebruiker aan het gebruikersaccount gekoppelde virtuele goederen, bijv. credits of Icebreaker die hij kan gebruiken in de App of op de Website, om functies te activeren of effecten of cadeaus te activeren.

  4. Indien de Gebruiker zijn gebruikersaccount verwijdert of opzegt, verliest hij de virtuele goederen onherroepelijk.

 7. Verwijdering van het gebruikersaccount door de Gebruiker

  1. De Gebruiker kan zijn gebruikersaccount op elk moment opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

  2. De Gebruiker kan zijn gebruikersaccount verwijderen door zijn gebruikersaccount te verwijderen of door in tekstvorm of schriftelijk op te zeggen. Voor de verwijdering van zijn gebruikersaccount heeft de Gebruiker in zijn accountinstellingen op de Website en in de Mobiele Apps de dienovereenkomstige optie ‘Account verwijderen’. Opzegging kan ook in tekstvorm (bijv. per fax of e-mail) of schriftelijk (bijv. per brief) plaatsvinden. Bij opzegging moet de Gebruiker zich identificeren, bijv. door het e-mailadres of telefoonnummer aan te geven, dat hij in zijn gebruikersaccount heeft opgeslagen. Anders is herleiding tot het gebruikersaccount niet mogelijk.

  3. Als het gebruikersaccount door de Gebruiker wordt opgezegd of verwijderd, vervallen alle daarin opgenomen of daar geactiveerde functies tegen betaling.

 8. Verwijdering van het gebruikersaccount door LOVOO

  1. LOVOO kan het gebruikersaccount opzeggen met een termijn van 2 weken.

  2. LOVOO kan een gebruikersaccount beëindigen door in tekstvorm of schriftelijk op te zeggen.

  3. Als LOVOO het gebruikersaccount opzegt om redenen waarvoor de Gebruiker niet verantwoordelijk is, heeft de Gebruiker recht op terugbetaling van de koopprijs voor de aan het gebruikersaccount gekoppelde functies tegen betaling, voor zover de functie tegen betaling niet volledig benut of opgebruikt is.

 9. Plichten van de Gebruiker

  1. Waarheidsgetrouwe en juiste informatie, beoordeling door LOVOO

   (1). De Gebruiker mag voor het platform een pseudoniem gebruiken. Als de Gebruiker beslist om informatie (bijv. gegevens of foto’s) in zijn gebruikersaccount op te nemen, moeten deze waarheidsgetrouw zijn en zijn persoonlijkheid correct beschrijven. Informatie is met name dan onjuist of onwaar, indien de Gebruiker niet te identificeren is aan de hand van de opgenomen informatie of een andere persoon als de Gebruiker wordt weergegeven.

   (2). De Gebruiker zorgt ervoor dat hij bereikbaar is via het bij de registratie aangegeven e-mailadres en/of telefoonnummer. De Gebruiker houdt het bij LOVOO opgeslagen e-mailadres en/of telefoonnummer up-to-date en communiceert met LOVOO via dit adres. Bij communicatie per e-mail schrijft de Gebruiker via het bij LOVOO opgeslagen adres, om herleiding tot een gebruikersaccount mogelijk te maken. Als de Gebruiker vanaf een ander adres of niet per e-mail communiceert, moet de Gebruiker maatregelen treffen om de toestemming tot communicatie met LOVOO vanaf dat adres te kunnen bevestigen. Vertragingen door ontbrekende gegevens van de Gebruiker komen voor zijn rekening.

   (3). De Gebruiker verplicht zich om alleen zijn eigen gegevens (incl. e-mailadres en telefoonnummer) en niet die van een andere persoon te vermelden. Met name verplicht hij zich ertoe, niet met bedrieglijke opzet de bankgegevens of creditcardgegevens van derden te vermelden.

   (4). LOVOO mag de juistheid van de door de Gebruiker verstrekte gegevens eventueel laten controleren om de identiteit van de Gebruikers en het functioneren van het platform te waarborgen. Op verzoek van LOVOO zal de Gebruiker zijn identiteit bewijzen of zich verifiëren. Bij weigering of niet-verificatie heeft LOVOO het recht om over te gaan tot opzegging zonder opzegtermijn.

  2. Gedrag van de Gebruiker en gebruikerscontent, toekenning van gebruiksrechten

   (1). De Gebruiker is verplicht zich op het LOVOO-platform volgens onze Community Guidelines te gedragen. Elk gedrag dat racistisch, beledigend, discriminerend, hinderlijk, lasterlijk, seksueel, pornografisch, geweld verheerlijkend of anderszins onrechtmatig is, is verboden. Het gebruik buiten de Live Video functie dient uitsluitend voor privédoeleinden plaats te vinden.

   (2). De Gebruiker verleent LOVOO een niet uitsluitend, ruimtelijk onbeperkt, in sublicentie te geven gebruiksrecht op alle inhoud die de Gebruiker in het kader van uitzendingen openbaar maakt of anderszins algemeen toegankelijk maakt op Live (‘gebruikerscontent’). Het recht is tijdelijk begrensd tot een periode van twee jaar na beëindiging van de overeenkomst.

   LOVOO heeft met name het recht om gebruikerscontent op te slaan, te verveelvoudigen, te wijzigen, voor derden toegankelijk te maken en in gewijzigde of ongewijzigde vorm te gebruiken door deze inhoud, in het bijzonder ter versterking van het eigen merk, als reclame voor LOVOO weer te geven op eigen of externe websites/portalen, Apps en/of andere telemedia. Dit omvat met name het recht van verveelvoudiging, het recht van verspreiding, het recht van tentoonstelling, het recht van openbaarmaking en het recht van communicatie door beeld en geluid.

   (3). Gebruikers zijn alleen verantwoordelijk voor de door hen verspreide inhoud. De Gebruiker is verplicht ervoor te zorgen dat zijn inhoud niet **racistisch, beledigend, discriminerend, hinderlijk, lasterlijk,seksueel, pornografisch, geweld verheerlijkend of anderszins onrechtmatig** is. LOVOO heeft het recht maar is niet verplicht om gebruikerscontent die in strijd is met deze bepalingen te wissen of te blokkeren en het gebruikersaccount van de verantwoordelijke Gebruiker tijdelijk te blokkeren of de contractuele relatie te beëindigen.

   (4). Het gebruiksrecht omvat het recht tot commercieel enniet-commercieel gebruik, met inbegrip van alle nog onbekende gebruiksvormen die in de toekomst bekend worden. Het toegekende recht omvat in het bijzonder het recht tot verveelvoudiging, verspreiding en tentoonstelling, het recht van openbaarmaking met inbegrip van het recht van lezing, voorstelling en vertoning, het recht tot openbaarmaking, het recht tot streaming, het recht tot verveelvoudiging door een beeld- of geluidsdrager, evenals het recht tot openbaarmaking (met name via het internet) en beschikbaarstelling, evenals alle rechten van de database-provider volgens art. 87 b UrhG [Urheberrechtsgesetz, Duitse auteurswet], waaronder het recht tot openbare verveelvoudiging, verspreiding of openbaarmaking en in het bijzonder het recht tot opname in databanksystemen. De toekenning van rechten omvat in het bijzonder het onbeperkte recht om door de Gebruiker gemaakte inhoud, met name video’s, afbeeldingen en teksten op de Website van LOVOO of in zoekmachines en sociale media openbaar toegankelijk te maken en te gebruiken voor elke vorm van reclame, evenals het recht tot bewerking en wijziging. Als de inhoud buiten de Apps van LOVOO GmbH of het LOVOO-platform wordt gebruikt, heeft de Gebruiker het recht als auteur te worden vermeld, waarbij zijn in zijn gebruikersaccount opgeslagen profielnaam met verwijzing naar het LOVOO-platform wordt gebruikt. Bij gebruik in de Apps van LOVOO GmbH of op het LOVOO-platform wordt de Gebruiker als auteur vermeld op de voor het platform gebruikelijke manier.

   (5). De Gebruiker verzekert en staat er voor in dat hij bevoegd is om het gebruiksrecht op zijn gebruikerscontent in deze vorm toe te kennen en dat hij er in de contractuele vorm vrij over kan beschikken. Als de Gebruiker bemerkt dat er rechten van derden bestaan, dient hij LOVOO daar onmiddellijk op te wijzen. De Gebruiker vrijwaart LOVOO van alle hiermee samenhangende aanspraken van derden en vergoedt de redelijke kosten van verweer.

  3. Kosteloos gebruik in ruil tegen beschikbaarstelling van gegevens

   (1). LOVOO verplicht zich om in overeenstemming met deze voorwaarden Live kosteloos ter beschikking te stellen aan de Gebruiker.

   (2). De Gebruiker stelt op zijn beurt bij het gebruik van Live persoonsgegevens ter beschikking aan LOVOO en staat de desbetreffende app van de derde-aanbieder toe om de voor het gebruik van Live benodigde gegevens te delen met LOVOO, met inbegrip van persoonsgegevens die de Gebruiker bij de registratie voor de desbetreffende app van de derde-aanbieder heeft verstrekt, die LOVOO mag gebruiken zoals aangegeven in LOVOO’s richtlijn voor gegevensbescherming Live voor de daar genoemde doeleinden.

   (3). De verplichting op grond van punt 2b belemmert de Gebruiker niet in de uitoefening van zijn rechten inzake gegevensbescherming, met name kan hij een gegeven toestemming intrekken en/of bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens conform art. 21 EU-VO 2016/679).

   (4). Indien echter de intrekking van de toestemming en/of het bezwaar tegen de verwerking ertoe leidt dat voortzetting van de contractuele relatie onredelijk is, rekening houdend met de omvang van de nog toelaatbare gegevensverwerking en de afweging van de belangen van beide partijen, kan LOVOO de overeenkomst met de Gebruiker opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

  4. Berichten van de Gebruiker

   De Gebruiker zal geen berichten versturen die racistisch, beledigend, discriminerend, hinderlijk, lasterlijk, seksueel, pornografisch, geweld verheerlijkend of anderszins onrechtmatig zijn. Deze verplichting wordt door de Community Guidelines geconcretiseerd. LOVOO mag de berichten van de Gebruiker ten behoeve van het door LOVOO gebruikte spamfilter op spam controleren en gebruiken om het spamfilter te trainen.

  5. Aansprakelijkheid voor het gebruikersprofiel en zorgvuldigheidsplichten

   (1). De Gebruiker stelt voor zijn account toegangsgegevens, zijn e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer en een wachtwoord in. De Gebruiker moet een veilig wachtwoord kiezen en het wachtwoord niet nogmaals gebruiken bij een andere dienst.

   (2). De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die met zijn gebruikersprofiel worden uitgevoerd. Deze toegangsgegevens mogen niet worden doorgegeven aan derden, ook niet aan huwelijkspartners, levenspartners, familie, vrienden enz. De toegangsgegevens moeten worden beschermd tegen toegang door derden. Als er aanleiding is om aan te nemen dat derden hiervan kennis hebben genomen, moeten de toegangsgegevens onmiddellijk worden gewijzigd en moet mogelijk misbruik onmiddellijk worden gemeld aan LOVOO.

   (3). Het behoort tot de taak van de Gebruiker om regelmatig back-ups te maken van zijn gegevens.

   (4). LOVOO kan niet alle gegevens van andere Gebruikers controleren, aangezien controle slechts gedeeltelijk mogelijk is vanwege de grote omvang van de gegevens van andere Gebruikers en de ontbrekende mogelijkheid om personen op het internet te identificeren. Ook als een Gebruiker is gemarkeerd als geverifieerd, betekent dit niet dat LOVOO alle gegevens van deze persoon heeft gecontroleerd of dat deze juist zijn. De Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor om de gegevens van een andere Gebruiker te controleren voordat hij daarmee in contact treedt in de vorm van een chat, een ontmoeting buiten het LOVOO-platform of op enige andere wijze.

  6. Verbod van schadelijke software, phishing, spam en credit-farming

   (1). De Gebruiker mag zijn gebruikersaccount niet gebruiken voor het versturen van berichten met schadelijke software, phishing, spam of junkmail-berichten (bijv. ongevraagde massaberichten, kettingbrieven, ongevraagde commerciële berichten) of ter voorbereiding van onrechtmatige handelingen (zoals bijv. voor bedrog of chantage).

   (2). De Gebruiker mag zijn gebruikersaccount niet beschikbaar stellen of gebruiken voor credit-farming. Hij mag niet deelnemen aan credit-farming. Er is sprake van credit-farming als Gebruikers alleen of met andere gebruikers gebruikersaccounts aanmaken of gebruiken om daarmee bedrijfsmatig free credits te verzamelen. Er is tevens sprake van credit-farming als free credits worden verkregen door manipulatie, bedrog of uitbuiting van programmeerfouten.

 10. Sancties bij schending van de gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker en contractuele boete

  1. Gebruikerscontent waardoor de Community Guidelines worden geschonden, kan LOVOO onherroepelijk verwijderen. Er bestaat geen aanspraak op herstel van de door LOVOO verwijderde informatie. LOVOO kan gebruikerscontent die inbreuk maakt op strafrechtelijke voorschriften melden bij justitiële autoriteiten.

  2. Als de Gebruiker deze contractuele voorwaarden of de Community Guidelines schendt, kan LOVOO afhankelijk van de ernst van de schending

   (1) de Gebruiker waarschuwen,

   (2) afzonderlijke functies van het LOVOO-platform tijdelijk blokkeren voor de Gebruiker of het gebruikersaccount,

   (3) functies van het LOVOO-platform permanent blokkeren voor de Gebruiker,

   (4) het gebruikersaccount van de Gebruiker permanent blokkeren of

   (5) het gebruikersaccount zonder opzegtermijn opzeggen en een hernieuwde registratie verbieden.

  3. Bij de bepaling van de ernst van de schending zal LOVOO op redelijke wijze rekening houden met

   (1) het voorafgaande gedrag van de Gebruiker (zoals eerdere waarschuwingen) en inzicht van de Gebruiker,

   (2) bezorgdheid van andere Gebruikers en het aantal bezwaren over deze Gebruiker,

   (3) de schending van geldend recht.

  4. Als de Gebruiker ondanks opgelegde sancties herhaaldelijk de gebruiksvoorwaarden schendt, heeft LOVOO het recht om het gebruikersaccount om gewichtige redenen op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

  5. Als de Gebruiker met zijn gebruikersaccount strafbare feiten pleegt, heeft LOVOO het recht om het gebruikersaccount zonder aanmaning om gewichtige redenen op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

  6. Als LOVOO het gebruikersaccount opzegt om redenen waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is, dient de Gebruiker de ontstane schade te vergoeden.

  7. Een Gebruiker van het LOVOO-platform die

   (1) het platform ongeoorloofd gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden,

   (2) het platform gebruikt voor verzending van onder punt 9.h. verboden berichten,

   (3) op het platform een misleidende identiteit aanneemt of voorspiegelt de identiteit van iemand anders te hebben, is verplicht om aan LOVOO een contractuele boete te betalen ter hoogte van 5.001 euro. Dit laat onverlet verdergaande aanspraken van LOVOO.

 11. Schadevergoeding door de Gebruiker bij schending van zijn verplichtingen

  Bij opzettelijke of nalatige schending van zijn verplichtingen is de Gebruiker verplicht om de voor LOVOO of LOVOO’s wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen ontstane schade te vergoeden.

 12. Aansprakelijkheid van LOVOO

  1. Aansprakelijkheid van LOVOO – ongeacht op welke rechtsgrond – ontstaat alleen als de schade

   (1) is veroorzaakt door verwijtbare schending van een van de wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) of wezenlijke nevenverplichtingen op een manier die de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of

   (2) te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van LOVOO.

   Als LOVOO volgens het voorgaande punt aansprakelijk is voor de schending van een wezenlijke contractuele verplichting zonder dat er sprake is van grove nalatigheid of opzet, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de omvang van de schade die LOVOO op grond van de op dat moment bekende omstandigheden normaliter bij het sluiten van de overeenkomst mocht verwachten. Dit geldt analoog voor schade die is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van medewerkers van door LOVOO ingeschakelde personen, die niet bedrijfsleiders of leidinggevenden van LOVOO zijn. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, met name voor gederfde winst of vergoeding van schade van derden, is uitgesloten, tenzij LOVOO opzet of grove nalatigheid verweten kan worden.

  2. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen laten onverlet de vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van productaansprakelijkheid en letsel of dood.

  3. LOVOO is voor het verlies van gegevens en het herstel daarvan slechts aansprakelijk voor zover dit verlies niet voorkomen had kunnen worden door het nemen van redelijke voorzorgsmaatregelen, met name door het maken van dagelijkse reservekopieën van alle gegevens en programma’s.

  4. LOVOO is niet aansprakelijk voor inhoud van andere Gebruikers die niet door LOVOO op het platform is geplaatst, voor zover LOVOO geen kennis had van de onrechtmatigheid van de inhoud.

  5. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen ten gunste van LOVOO gelden ook voor wettelijke vertegenwoordigers en hulppersonen van LOVOO.

 13. Wijzigingen van prestaties en voorwaarden

  1. LOVOO kan deze voorwaarden en/of de geleverde platformdiensten of delen daarvan wijzigen als deze wijzigingen objectief gerechtvaardigd zijn, dan wel om juridische of reglementaire redenen nodig zijn. Dergelijke wijzigingen kunnen objectief gerechtvaardigd zijn om veiligheidsredenen (bijv. in geval van technische ontwikkelingen of omstandigheden die de beschikbaarstelling van de diensten of systemen overeenkomstig deze voorwaarden negatief kunnen beïnvloeden of in gevaar brengen); om bestaande functies te verbeteren of extra functies aan het platform toe te voegen; om rekening te houden met de technische vooruitgang en om voortdurende functionaliteit van het platform te waarborgen.

  2. Actualiseringen die nodig zijn om de uitvoering van de overeenkomst te waarborgen, gelden niet als wijzigingen van het platform.

 14. Geschillenbeslechting

  De EU-Commissie stelt een platform ter beschikking voor online-geschillenbeslechting (zgn. OS-platform). Dit is hier te vinden: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. LOVOO is noch verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

 15. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, bijzondere voorschriften voor Gebruikers buiten Duitsland

  1. De contractuele afspraken van de contractanten worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

  2. Bijzondere voorschriften voor Gebruikers buiten Duitsland.

   (1). Indien de Gebruiker zijn gewone verblijfplaats in een lidstaat vande Europese Unie heeft, beperkt niets in de gebruiksvoorwaarden het recht van de Gebruiker om zich te beroepen op de toepassing van dwingend plaatselijk recht of een jurisdictie die niet bij overeenkomst kan worden gewijzigd. In dit geval wordt de ongeldige regeling vervangen door een geldige en uitvoerbare regeling waarvan de gevolgen de economische doeleinden, die partijen met de ongeldige c.q. de onuitvoerbare bepaling nastreefden, het dichtst benaderen.

   (2). Als de Gebruiker zijn woonplaats in Californië heeft, worden de Californische bijzondere bepalingen aan het begin van dit document niet door de voorwaarden beperkt.

 16. Overdracht van de overeenkomst

  1. Indien er sprake is van een gewichtige reden (bijv. beëindiging of wezenlijke verandering van het bedrijfsmodel van LOVOO, wijziging van de juridische situatie, waardoor het voor LOVOO onmogelijk is de bedrijfsactiviteiten in de huidige vorm voort te zetten) kan LOVOO de contractuele verhouding met de Gebruiker overdragen aan een geschikt bedrijf. Een bedrijf is slechts geschikt als het, rekening houdend met alle omstandigheden, met name met zijn economische situatie en zijn geschiedenis, de redelijke verwachting biedt dat de contractuele relatie met Gebruikers naar behoren wordt voortgezet.

  2. LOVOO informeert de Gebruiker over een dergelijke wijziging van contractant ten minste 4 weken van tevoren onder vermelding van het overnemende bedrijf en de redenen voor deze wijziging. De Gebruiker kan de contractuele relatie met LOVOO op elk moment zonder inachtneming van een opzegtermijn en kosteloos opzeggen overeenkomstig punt 19.b. van deze voorwaarden. Als de Gebruiker de contractuele relatie met LOVOO niet opzegt, wordt de overgang van de overeenkomst van kracht op het tijdstip dat de Gebruiker in de kennisgeving is meegedeeld.

 17. Slotbepalingen

  1. Wijzigingen van de overeenkomst, aanvullingen en nevenafspraken zijn, voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, slechts rechtsgeldig indien deze aan beide zijden in tekstvorm plaatsvinden. Het tekstvormvereiste geldt ook ten aanzien van de afstand van dit tekstvormvereiste.

  2. Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zijn of na het sluiten van de overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar worden, blijft de geldigheid van de overeenkomst voor het overige onaangetast. In plaats van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling dient een geldige en uitvoerbare bepaling te worden opgenomen, die de economische doeleinden, die partijen met de ongeldige c.q. de onuitvoerbare bepaling nastreefden, het dichtst benadert. Indien blijkt dat de overeenkomst een leemte bevat, gelden de voorgaande bepalingen dienovereenkomstig. Bij afwijkingen tussen verschillende taalversies is de Duitse versie doorslaggevend.

INFORMATIE OVER DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht

Voor consumenten is ten aanzien van het sluiten van de overeenkomst op basis van deze voorwaarden het volgende herroepingsrecht van toepassing.

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

U oefent uw herroepingsrecht uit door ons, LOVOO GmbH, Prager Straße 10, 01069 Dresden, Duitsland, e-mail: [email protected] door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief of e-mail) te informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier herroeping gebruiken, hetgeen echter niet verplicht is.

Voor naleving van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug te betalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die zijn ontstaan doordat u een andere vorm van verzending heeft gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligere standaardlevering) en wel onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als dat, wat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Modelformulier herroeping

(Als u deze overeenkomst wilt herroepen, vult dan dit formulier in en zend dit aan ons terug)

Aan LOVOO GmbH, Prager Straße 10, 01069 Dresden, Duitsland, e-mail [email protected]

Hiermee herroep(en) ik/wij (\) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de koop van de volgende goederen (*)/de verlening van de volgende diensten (*)*

— Besteld op (\)/ontvangen op (*)*

— Naam van de consument(en)

— Adres van de consument(en)

— Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

— Datum

(\) Doorhalen wat niet van toepassing is.*